ARTICLE I – NOM:

El nom d’aquesta Agrupació Rotària serà: “ROTARIS PER L’AVANÇ DE LA CULTURA LLATINA”.

Secció 1.1– Aquesta Agrupació serà coneguda també com a: Rotaris Llatins.

ARTICLE II – OBJECTIU:

Secció 2.1– L’objectiu d’aquesta Agrupació Rotària és conformar un grup de persones afins a l’herència cultural llatina que siguin membres de Rotary, que procurin, per mitjà del coneixement de les seves cultures, llengües i maneres de pensar incrementar l’accionar de Rotary i de l’amistat internacional.

Secció 2.2- Aquesta Agrupació Rotària operarà d’acord amb els paràmetres de Rotary International (R.I. d’ara endavant) per a les Agrupacions Rotàries, però no serà una agència de, o controlada per, R.I.

ARTICLE III – ADMISSIÓ DE MEMBRES:

Secció 3.1– L’admissió de membres a l’Agrupació de Rotaris Llatins estarà oberta a tots els rotaris, els seus cònjuges i rotaractians.

Secció 3.2– L’admissió de membres serà iniciada per la sol·licitud mateixa d’un candidat i/oa proposta d’un membre de Rotaris Llatins, després que la seva afiliació sigui comprovada amb el seu club.

Secció 3.3– La condició d’associat acabarà en el mateix acte en què es deixi de pertànyer a la família rotària, o quan així ho vaig sol·licitar el rotari.

Secció 3.4-.Tots els associats han de tenir un correu electrònic vàlid per comunicar-se a través d’una llista de correus, a Google Groups, administrada per Rotarios Latinos. O un altre operador de considerar-se oportú,ja que tota comunicació es realitza a través de llista de correus.

ARTICLE IV – COMITÈ DIRECTIU:

Secció 4.1– L’Agrupació Rotària serà governada per un Comitè amb els membres següents: 1 President,1 President Electe,,1 President Nominat,,1 Darrer President,,1 Secretari, 1 Vicepresident i 14 coordinadors,que s’encarregaran de les següents àrees: Exposició de Temes Rotaris i culturals; Assessor/Moderador de Temes Rotaris; Imatge Pública; Esdeveniments; Companyerisme; Convenció Internacional; Ètica;,Poli-Plus;,Juventu; Agermanament amb altres grups i clubs; Butlletí; Traductors; Base de dades i Webmaster i moderador del Grup de Google de l’Agrupació.

Tots seran nomenats pel president, excepte els presidents electe i nominat, i el darrer president i cada coordinador podrà tenir tants auxiliars com fossin necessaris. Tots ells seran ratificats pels altres membres de Rotaris Llatins, si no hi hagués cap objecció, després d’una setmana d’haver estat comunicats a través de la llista de correus pel president.

Tots els membres del Comitè Directiu han de ser Rotaris Actius i/o ser emmarcats dacord amb la secció 3.1.. El Vicepresident actuarà en nom del President en cas dimpediment del mateix.

Secció 4.2-. Els membres del Comitè Directiu són elegits per un any, i podran ser renovats fins a sis anys (excepte el Web Master que ho podrà ser de forma indefinida). Després de sis anys consecutius de servei, els directius són inelegibles per servir fins que passin tres anys. L’any començarà l’1 de juliol i acabarà el següent 30 de juny. Preferiblement, el Comitè Directiu d’aquesta Agrupació haurà de ser renovat cada any.

Secció 4.3– Els directius efectuaran els deures i les funcions normals per al càrrec que cadascun té, així com qualsevol altre que pugui ser indicat pel president de l’Agrupació.

ARTICLE V– REUNIONS:

Secció 5.1– S’ha de realitzar cada any una reunió de socis a la Convenció de R.I. o bé en un altre lloc fixat pel Comitè de l’Agrupació. La data, l’hora i el lloc de la reunió anual serà fixada pel Comitè Directiu i comunicada a la resta dels membres amb almenys 60 dies d’antelació.

Secció 5.2– Se celebrarà una reunió anual del Comitè directiu de l’Agrupació en data propera o idèntica al de la reunió de tots els membres.

ARTICLE VI – ELECCIÓ DE PRESIDENT:

Secció 6.1– El comitè Directiu nomenarà una Comissió de nominació i es comunicarà a la resta de membres a través de la llista de correus. La Comissió rebrà els candidats proposats per al càrrec de president per altres membres durant el termini d’un mes, per a la qual cosa es comunicaran les dates. La Comissió també podrà presentar els seus candidats per a l’elecció. Tots els candidats proposats indicaran si estan disposats a servir com a president en el termini que li indiqui la Comissió. Els membres d’aquesta Comissió de nominació no podran optar a la presidència. Tots els candidats han d’haver format part d’aquesta Agrupació almenys durant dos anys, o bé haver pertangut a un Comitè directiu previ per poder ser elegibles.

Secció 6.2 – Els noms dels candidats a ocupar el lloc de la Presidència han de ser informats a tots els membres almenys 30 dies abans de la votació, que haurà de tenir lloc al novembre, 19 mesos abans de la presa de possessió. Si només hi hagués un candidat a la presidència, aquest serà l’elegit. rotaris, per ser votats.

Secció 6.3– La Comissió de Nominació comptarà els vots rebuts i anunciarà el president elegit. Aquest passarà a ser membre del Comitè Directiu com a President Nominat durant part de l’any i serà el President Electe el següent.

Secció 6.4– Sis mesos abans de la presa de possessió, el president electe presentarà el seu Comitè Directiu a la resta dels membres.

Secció 6.5– La baixa de qualsevol càrrec del Comitè Directiu serà coberta per un altre membre que triarà la resta del Comitè. La baixa del president serà coberta pel vicepresident.

Secció 6.6– Qualsevol directiu elegit pel President podrà ser donat de baixa de la Directiva pel mateix president, però també podrà ser destituït per dos terços dels membres del Comitè, mitjançant enviament de correu electrònic al president.

ARTICLE VII – ASSUMPTES FISCALS:

Secció 7.1– L’any fiscal d’aquesta Agrupació Rotària és el mateix que l’any rotari, és a dir de l’1 de juliol al 30 de juny.

Secció 7.2– Aquesta Agrupació no tindrà contribucions financeres degut a la complexitat que la seva cobrança implica. Si en algun moment fos possible, el canvi necessitarà dos terços dels vots que s’emetin entre els seus socis actius, després de convocar el Comitè Directiu la votació.

ARTICLE VIII – NORMES DE COMUNICACIÓ:

Secció 8.1– S’ha d’usar sempre el camp assumpte del missatge per resumir el contingut del missatge.

Secció 8.2– Quan s’enviïn missatges a adreces de membres addicionals, cal fer-ho a CCO

Secció 8.3– No es poden enviar adjunts a la llista de correus, no els admet. Quan es vulgui publicar alguna cosa en un fitxer s’ha d’enviar al Webmaster, al vostre e-mail personal, per ser publicat al nostre lloc web.

Secció 8.4– Preferentment s’ha d’utilitzar a l’assumpte el següent:

  • Rotarisme: per a assumptes rotaris
  • Cultura: per a assumptes culturals
  • Companyonia: per a assumptes d’aquest tenor
  • Varis: per a la resta d’assumptes

Secció 8.5– Quant al contingut dels missatges:

  1. No s’han de tractar assumptes personals a la llista. Estan expressament prohibits els de caràcter comercial, violent, polític partidista, racista, religiós, discriminatori, vulgar i ofensiu. El seu enviament pot motivar que el Comitè Directiu procedeixi a la baixa a l’Agrupació del remitent.
  2. No s’han de fer servir lletres majúscules en escriure missatges, que equivalen a crits en el llenguatge escrit, ja que no és educat ni convenient.
  3. Tots els e-mails enviats a la llista han de sempre acabar amb el nom dels qui els envien, així com el seu club rotari, districte, país i classificació rotària.

Secció 8.6– Aquesta Agrupació, en qualsevol cas, no serà responsable del contingut dels missatges que es publiquin a la seva Web, que són de tota responsabilitat dels seus autors.

ARTICLE IX – CONFORMITAT AMB LES NORMES DE R.I:

Secció 9.1-.Aquesta Agrupació respectarà les normes internacionals que fixi R.I. per a les Agrupacions Rotàries, segons estan establertes al Codi Rotari de Normes. El Comitè Directiu d’aquesta Agrupació s’ha de familiaritzar amb aquestes normes i amb els canvis ocasionals que introdueixi el Comitè Directiu de R.I.

Leave a Reply